Hoofdnavigatie (1) Ga naar zoeken (2) Ga naar inhoud (3) Ga naar de voettekst (4)

Algemene Verkoopvoorwaarden

Van KWB Energiesysteme GmbH

1. Geldigheidsbereik


1.1. De levering van "contractgoederen" en het verlenen van "diensten" door KWB Energiesysteme GmbH ("KWB") aan contractpartners vindt plaats op basis van deze algemene voorwaarden ("AV"). "Contractgoederen" zijn alle fysieke voorwerpen, verbindingen, technische eenheden en samenstellingen van fysieke voorwerpen en software. "Diensten" zijn verleende diensten, zoals bijvoorbeeld montage- en onderhoudsdiensten.

1.2. KWB sluit uitsluitend overeenkomsten op basis van de eigen Algemene Voorwaarden. Hiervan afwijkende regelingen gelden uitsluitend, wanneer deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk door KWB zijn erkend. KWB is in deze niet de verplicht om de afwijkende voorwaarden van contractpartners te betwisten, ook dan niet wanneer in de afwijkende voorwaarden de geldigheid ervan als uitdrukkelijke conditie voor het sluiten van de overeenkomst staat vermeld. Deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd. Zwijgen door KWB geldt uitdrukkelijk niet als instemming, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingsverzoeken van de contractpartner.

1.3. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en meer bijzondere schriftelijke overeenkomsten van KWB (bijv. klantenservicevoorwaarden, onderhoudsovereenkomsten, opdrachtbevestigingen, bijzondere algemene voorwaarden, bijzondere gebruiksvoorwaarden) genieten de betreffende bepalingen van de bijzondere schriftelijke overeenkomsten voorrang. Dit laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.


2. Offertes/opdrachtbevestiging/schriftelijke vorm


2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend. Stukken zoals afbeeldingen, schetsen, tekeningen, kostenspecificaties etc. zijn alleen dan bindend, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Overeenkomsten komen pas tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging door KWB of door de levering van contractgoederen en/of de verrichting van diensten. In de laatste beide gevallen geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

2.2. Omvang en inhoud van de contractuele verhouding worden bepaald door de schriftelijke opdrachtbevestiging door KWB. Mondelinge wijzigingen of aanvullende overeenkomsten zijn niet bindend voor KWB.


3. Vergunningen


Alle vergunningen, bijvoorbeeld import-, exportlicenties en deviezenvergunningen, die vereist zijn voor de levering van contractgoederen en/of het verrichten van diensten, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de contractpartner en dienen door hem tijdig te worden aangevraagd; wanneer dit wordt verzuimd komen alle negatieve gevolgen voor zijn rekening en heeft KWB het recht om het contract te beëindigen. De contractpartner is in dit geval verplicht, ongeacht de uitoefening van het ontbindingsrecht, de schade die verband houdt met een dergelijk verzuim, inclusief gederfde winsten, aan KWB te vergoeden.


4. Schema's en documenten/ installatiesoftware/ installatievoorschriften


4.1. Alle catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, handboeken, evenals besturings- en regelprogramma’s enz. zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven intellectueel eigendom van KWB. Voor elke gebruikmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie, bewerking en/of overdracht aan derden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van KWB vereist.

4.2. Bij de exploitatie van de contractgoederen moeten de installatie-, bedienings- en andere technische voorschriften en aanwijzingen van KWB strikt in acht genomen en nagekomen worden. De contractpartner is verplicht eventuele derde partijen over deze voorschriften en aanwijzingen te informeren en de ontvangst van bovengenoemde documenten te laten bevestigen. De contractpartner is verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen die voortkomen uit het niet naleven van deze voorschriften. KWB kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.3. Voor een eventueel vereiste acceptatietest van de contractgoederen is een aparte schriftelijke overeenkomst nodig.


5. Termijn van levering of dienstverlening/ transport/ verzekering  


5.1. Termijnen voor leveringen van contractgoederen en/of de verrichting van diensten beginnen niet voordat overeenstemming is bereikt over alle specifieke opdrachtbijzonderheden. De vermelde leveringstermijnen dienen - voor zover niet nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen - telkens als bij benadering te worden beschouwd. Indien er sprake is van geringe nalatigheid is elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade en/of gederfde winst vanwege overschrijding van de leveringstermijn is uitgesloten.

5.2. KWB heeft ook zonder een afzonderlijke overeenkomst het recht om gedeeltelijke betalingen en vooruitbetalingen te vorderen en leveringen of diensten achter te houden resp. op te schorten voor zover de contractpartner in gebreke blijft inzake één van de verplichtingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen of inzake een verschuldigde betaling.

5.3. Alle transporten van contractgoederen worden uitgevoerd voor rekening van de contractpartner. Vrachtkosten worden niet voorgeschoten. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, wordt het transport uitgevoerd door een door KWB gekozen vervoersbedrijf, waarbij KWB in dit geval niet verplicht is om de meest voordelige verzendingswijze te bepalen resp. te kiezen; het transport vindt op behoorlijke en gebruikelijke wijze plaats.   

5.4. Contractgoederen worden uitsluitend verzekerd op basis van een afzonderlijke schriftelijke opdracht door de contractpartner en alleen voor zijn rekening.


6. Levering en installatie van fotovoltaïsche systemen


6.1. Voor zover de levering van contractgoederen en de verlening van diensten betrekking hebben op de levering en installatie van fotovoltaïsche systemen ("PV-systemen") door KWB aan de contractpartner, sluit KWB de overeenkomst in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op basis van de volgende bepalingen, terwijl ze de overige voorwaarden van deze Algemene voorwaarden onverlet laat.

6.2. Voorzover het doel van de overeenkomst de levering en installatie van fotovoltaïsche systemen en/of daarmee samenhangende hardware betreft, is de contractpartner gehouden vóór uitvoering van de installatie vast te stellen of de statische eigenschappen van het betreffende gebouw voldoen en of het gebouw waarop het fotovoltaïsche systeem en/of daarmee samenhangende hardware moet worden geïnstalleerd, beschikt over de vereiste statische eigenschappen en compatibiliteit voor een correcte installatie. 

6.3. De contractpartner is gehouden alle noodzakelijke maatregelen te nemen opdat een correcte installatie en inbedrijfstelling is gewaarborgd. Bovendien verzekert hij dat het gebouw, in het bijzonder het dak of de betreffende plaats van installatie, vrij is van asbest en vergelijkbare gevaarlijke stoffen. Aanvullend is de contractpartner verplicht om alle maatregelen en voorzorgsmaatregelen te treffen die voor een onbelemmerde en vlotte levering van de prestatie door KWB vereist en nuttig zijn.

6.4. KWB is niet verplicht om meegeleverde documenten (schema's, tekeningen, constructiespecificaties, technische beschrijvingen, vergunningen, etc.) op hun juistheid te controleren, noch om meegeleverde materialen of bestaande dakconstructies op hun deugdelijkheid voor en compatibiliteit met de door KWB te leveren prestaties te controleren.

6.5. De plicht tot volledige informatieverscaffing inzake de controle van de statische gesteldheid resp. inzake de uitvoerbaarheid van de in opdracht gegeven prestaties berust volledig bij de contractpartner. De contractpartner garandeert de juistheid, deugdelijkheid en compatibiliteit van de meegeleverde documentatie/materialen. 

6.6. De contractpartner is verplicht om KWB vóór opdrachtverlening waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken over de locatie en de gesteldheid van de installatieplaats van het geplande fotovoltaïsche systeem. De contractpartner zal KWB onmiddellijk waarschuwen zodra hij verneemt dat er sprake is van omstandigheden die een correcte installatie en/of functionaliteit van het fotovoltaïsche systeem zouden kunnen belemmeren. KWB is niet verplicht om bijzondere inspecties of metingen uit te voeren en is inzake omstandigheden en feitelijkheden van technische of feitelijke aard die geen deel uitmaken van de overeengekomen offerte- en leveringsomvang, niet verplicht om zulke te inspecteren, daarvoor te waarschuwen of daarop te wijzen. KWB is niet aansprakelijk voor negatieve gevolgen die voortvloeien uit de duidelijke of verborgen ongeschiktheid van de documenten, gegevens, materialen of onjuiste instructies van de contractpartner.

6.7. De contractpartner zal op eigen kosten zorgen voor alle noodzakelijke vergunningen, overige goedkeuringen van derden en alle informatieverstrekking aan autoriteiten. Voor een eventuele afhandeling van financiële ondersteuning draagt de contractpartner zelf de verantwoordelijkheid en eventuele toekenning van financiële steun door de desbetreffende instantie zal niet via KWB worden afgehandeld. De afhandeling van financiële ondersteuning is niet in de prestatieomvang inbegrepen, tenzij deze in de offerte van KWB is vastgelegd. KWB is niet verantwoordelijk voor het volledig informeren van de contractpartner over alle mogelijke of zelfs eventueel waarschijnlijke mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Daarom kunnen op basis hiervan geen vorderingen vanwege de hoogte noch vanwege de beweeggrond worden ingesteld.

6.8. Indien door ons geleverde fotovoltaïsche systemen niet onmiddellijk na levering kunnen worden geïnstalleerd, zal de contractpartner deze op eigen kosten tegen diefstal beveiligen. Het risico van beschadiging of diefstal van het door ons geleverde fotovoltaïsche systeem gaat bij levering aan de klant over op de klant.

6.9. Voor zover onze contractuele verplichting zich beperkt tot de levering van fotovoltaïsche systemen in het kader van een koopovereenkomst, geldt een garantieperiode van 2 jaar vanaf de leveringsdatum.


7. Overmacht


Wanneer KWB op grond van overmacht niet in staat is om leveringen resp. diensten te verrichten, zal KWB de contractpartner daarover zo spoedig mogelijk informeren. KWB kan in dit geval de overeenkomst in z'n geheel of gedeeltelijk opzeggen zonder dat daardoor voor KWB jegens de contractpartner een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Voor de duur van de overmacht worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort. Overmacht omvat alle gebeurtenissen die buiten de invloedsfeer van KWB en de contractpartner vallen en niet te wijten zijn aan het in gebreke blijven of de nalatigheid door de partijen, zoals in het bijzonder, maar niet uitsluitend, toegangsverboden op last van autoriteiten vanwege pandemieën, ongevallen, brand, schade of overige ongevallen, natuurrampen met inbegrip van, maar niet beperkt tot overstromingen, aardbevingen en orkanen; oorlog, vijandigheden (ongeacht of de oorlog is verklaard of niet), invasie door buitenlandse troepen, beperkingen van een de facto of de jure regering die rechtstreeks van invloed zijn op de levering van de contractgoederen; rebellie, revoluties, opstanden, sabotage of militaire of andere machtsovernames of burgeroorlogen, orderverstoringen, ongeregeldheden of burgerlijke onrust; ioniserende straling, radioactieve besmetting door de verbranding van splijtstof of kernafval, radioactieve, toxische, explosieve of andere gevaarlijke eigenschappen van een explosief nucleaire installatie of componenten daarvan.


8. Prijzen/kosten


8.1. Alle prijzen van KWB zijn - voor zover niet anders vermeld - nettoprijzen af fabriek (excl. wettelijke heffingen en belastingen zoals douanekosten) inclusief verpakkingskosten, echter zonder transportkosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

8.2. Voor de levering van diensten zoals installatie-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden, en eveneens trainingen, gelden wanneer niets anders schriftelijk is overeengekomen de betreffende uurtarieven van KWB zoals overeengekomen. 

8.3. In de onderstaande gevallen komen in ieder geval de kosten voor rekening van de contractpartner: 
a) inbedrijfstelling van de contractgoederen, voor zover niet anders overeengekomen;
b) wijzigingen in de omvang van de levering en/of dienstverlening vanwege redenen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de contractpartner en/of zijn klant of vanwege technische redenen:
c) opzegging/terugtrekking/annulering van de overeenkomst die valt onder de verantwoordelijkheid van de contractpartner en/of door diens schuld zijn ontstaan;
c) opschorting van de dienstverlening en/of levering vanwege redenen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de contractpartner en/of zijn klant, bijvoorbeeld niet-nakoming van verplichtingen en/of taken, of op verzoek van de contractpartner;
e) geldend maken van een eigendomsvoorbehoud resp. handhaving van het eigendomsrecht door KWB.


9. Betalingen


9.1. Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst inzake een betalingstermijn zijn alle vorderingen van KWB onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder korting voor contant of andere kortingen opeisbaar. KWB is gerechtigd om in afzonderlijke gevallen de contractgoederen resp. diensten uitsluitend te leveren tegen vooruitbetaling.

9.2. KWB heeft indien de contractpartner in gebreke blijft het recht om op de door de contractpartner betaalde bedragen eerst de voor de rechtsvordering verschuldigde redelijke invorderingskosten en rente wegens te late betaling in mindering te brengen. Betalingen mogen ook bij een conflicterende toewijzing door de contractpartner door KWB worden verrekend met oudere, openstaande vorderingen. Andersluidende aantekeningen, bijvoorbeeld op betalingsbewijzen, zijn nietig.

9.3. Indien de contractpartner in gebreke blijft bij een contractuele verplichting en/of taak, bijvoorbeeld bij de betaling en/of het aannemen van de contractgoederen, gaat het risico van verlies of verslechtering van de contractgoederen op hem over en kan KWB naar eigen inzicht nakoming van de overeenkomst eisen en/of één of meerdere van de onderstaande rechten uitoefenen:

  • uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud en/of
  • opschorting van de nakoming van de verplichtingen tot achterstallige bedragen of overige prestaties zijn voldaan en/of 
  • redelijke verlenging van de leveringstermijn door KWB en/of 
  • betaalbaarstelling van de volledige nog openstaande koopprijs en/of 
  • verrekening van wettelijke rente wegens te late betaling vanaf vervaldatum en/of
  • ontbinding van de overeenkomst na het verstrijken van een aanvullende termijn van 14 dagen. 


Deze rechten kunnen door KWB dienovereenkomstig ook onmiddellijk worden uitgeoefend bij het instellen van een insolventieprocedure over het vermogen van de contractpartner of afwijzing van de instelling van een insolventieprocedure bij gebrek aan kostendekkend vermogen.

9.4. Indien KWB gegronde reden heeft om de overeenkomst op te zeggen en/of zijn eigendomsvoorbehoud geldend te maken, is de contractpartner verplicht om alle reeds geleverde, niet voldane contractgoederen voor eigen rekening en risico onmiddellijk te retourneren en de ontstane waardeverminderingen te vergoeden, alsmede alle overige voor KWB ontstane kosten te vergoeden. De contractpartner is verplicht om KWB een redelijke vergoeding te betalen voor het gebruik tot aan de feitelijke teruggave van de contractgoederen.

9.5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen is de totale nog openstaande schuld direct opeisbaar (recht op termijnbetaling komt te vervallen) indien KBW reeds zijn prestaties heeft geleverd, de contractpartner ten minste 6 weken in gebreke is met een prestatie en KWB de contractpartner zonder succes heeft aangemaand en daarbij heeft gedreigd met stopzetten van termijnbetaling en een extra betalingstermijn van minstens twee weken is opgebruikt.


10. Eigendomsvoorbehoud


10.1. Tot de volledige vereffening van de desbetreffende koopprijs en eventuele bijkomende kosten als gevolg van de betalingsachterstand behoudt KBW zich het onbeperkte eigendomsrecht voor op de contractgoederen. KWB heeft het recht dit eigendomsvoorbehoud op de contractgoederen zichtbaar te maken, maar ze is daartoe niet verplicht. De markering mag niet door de contractpartner worden verwijderd.

10.2. Voor de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is geen ontbinding van de overeenkomst vereist en ze geldt ook zelf niet als ontbinding van de overeenkomst. Het geldend maken van het eigendomsvoorbehoud ontslaat de contractpartner niet van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder niet van het voldoen van de openstaande facturen. De overdracht van de contractgoederen vindt stap voor stap plaats tegen betaling van de rest van de koopprijs.

10.3. In het kader van het eigendomsvoorbehoud dat bestaat ten gunste van KWB is het, voorafgaande aan de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van de bijkomende kosten, verboden om de contractgoederen door te verkopen, te verwerken, te verpanden, de eigendomstitel ervan over te dragen of anderszins een beschikking erover te verlenen. De contractpartner is verplicht om KWB onmiddellijk te informeren over iedere verandering in de feitelijke of juridische toestand van de contractgoederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, bijvoorbeeld beslaglegging of verslechtering van de toestand.

10.4. De contractpartner is tot aan de betaling van de desbetreffende koopprijs verplicht te garanderen dat de contractgoederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet worden beschadigd en bovendien het eigendomsrecht van KWB te beschermen. De contractpartner is in het bijzonder verplicht om de contractgoederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor eigen rekening en voor het juiste bedrag te verzekeren tegen brand, diefstal en beschadiging door derden. Bovendien is de contractpartner tegenover KWB aansprakelijk voor verlies resp. beschadiging van genoemde contractgoederen. De contractpartner is verplicht om voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de geleverde contractgoederen in goede toestand te houden.

10.5. Indien KWB zijn eigendomsvoorbehoud geldend maakt, is de contractpartner verplicht tot onmiddellijke afdracht van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen. KWB heeft bij betalingsverzuim of insolventie van de contractpartner het recht, om de contractgoederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt zelf terug te halen - zonder dat daaruit vorderingen ontstaan voor de contractpartner, bijvoorbeeld op grond van schending van het eigendomsrecht, voor zover bij het terughalen geen schade is ontstaan aan de eigendom van derden - of op kosten en voor risico van de contractpartner de onmiddellijke terugzending te eisen.

10.6. Indien de contractgoederen ondanks het overeengekomen eigendomsvoorbehoud worden doorverkocht aan een derde, doet de contractpartner uit voorzorg reeds nu afstand van alle vorderingen die daaruit ontstaan jegens deze ten bedrage van een eventueel uitstaande vordering aan KWB en verplicht de contractpartner zich ten aanzien van KWB, onder betrachting van overige vrijwaring van schade en aanspraken, alle voor de overdracht vereiste stappen direct te nemen zoals inkennisstelling van de schuldenaar etc.

10.7. Indien de contractpartner een rechtspersoon is, zijn de vertegenwoordigers ervan persoonlijk en solidair aansprakelijk jegens KWB voor de naleving van de verplichtingen in dit artikel 9 door de contractpartner.


11. Aansprakelijkheid/garantie


11.1. KWB voldoet aan de garantieverplichtingen in het kader van en krachtens het geldende recht (§§ 922 en volgende van Oostenrijks algemeen burgerlijk wetboek, ABGB), waarbij de contractpartner in consumentenovereenkomsten (§ 1 Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming - KSchG) de wettelijk geregelde rechtsmiddelen onbeperkt ter beschikking staan. Krachtens de wettelijke bepalingen bedraagt de garantieperiode voor roerende zaken 2 jaar en voor onroerende zaken 3 jaar. Verbeteringen buiten de garantieperiode hebben geen juridische betekenis en worden slechts niet-prejudicieel en bij wijze van coulance uitgevoerd.

11.2. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen (§ 932 ABGB) heeft de consument in eerste instantie het recht om te kiezen tussen verbetering en vervanging, voor zover verbetering of vervanging niet onmogelijk is en voor KWB geen onevenredig grote inspanning met zich meebrengt in vergelijking met het andere oplossingen. KWB zal de verbetering of de vervanging uitvoeren krachtens de wettelijke bepalingen (§ 8 KSchG) op de locatie waar de zaak is overgedragen; als KWB de zaak krachtens de overeenkomst naar een locatie in Oostenrijk heeft getransporteerd of verzonden, dan vervangt deze locatie de locatie van de overdracht. Krachtens § 8 lid 1 cijfer 2 KSchG zal KWB de verbetering of vervanging ook uitvoeren op de locatie waar de zaak zich gewoonlijk bevindt (locatie in het binnenland, geen voor KWB verrassende locatie en onmogelijk om het type zaak voor de contractpartner naar KWB te transporteren). KWB kan eisen dat de consument de zaak opstuurt mits dit voor hem realiseerbaar is (§ 8 lid 2 KSchG).

11.3. Enige verandering en/of modificatie van de contractgoederen, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door KWB is geautoriseerd, resp. enige exploitatie van contractgoederen in combinatie met andere apparatuur of toebehoren waarvan de compatibiliteit niet uitdrukkelijk schriftelijk door KWB is bevestigd resp. enig niet correcte bediening/gebruik (bijvoorbeeld gebruik van brandstoffen die niet voldoen aan de geldende normen en/of water dat niet voldoet aan ÖNORM H 5195-1, ÖNORM H 5195-2 of VDI 2035; ondeskundig en/of excessief gebruik) leidt tot het vervallen van het garantierecht. Iedere aansprakelijkheid of garantie voor de compatibiliteit van de contractgoederen met andere producten, systemen, installaties of delen daarvan en de geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel wordt uitgesloten, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk verleend.

11.4. Indien er een onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten, waarin voor de duur van 3 jaar wordt afgezien van het recht op beëindiging, wordt de garantieperiode voor de geleverde contractgoederen verlengd tot in totaal 3 jaar vanaf de overdracht, met uitzondering van de warmtewisselaar. Krachtens de wettelijke bepalingen gelden er op basis van de onderhoudsovereenkomst garantierechten. Bij correcte inbouw van een retourverhoging voorafgaande aan de eerste inbedrijfname wordt de garantieperiode voor de warmtewisselaar verlengd ongeacht het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst tot de duur van in totaal 8 jaar vanaf overdracht.

11.5. Indien er door KWB contractgoederen worden vervaardigd op basis van constructiegegevens, tekeningen of modellen van de contractpartner, is KWB niet verplicht om de juistheid resp. uitvoerbaarheid van deze specificaties en/of technische gegevens te controleren. In dit geval blijft de aansprakelijkheid en garantie van KWB beperkt tot het feit dat de contractgoederen overeenkomstig deze gegevens zijn vervaardigd.

11.6. Bij de aanname van reparatieopdrachten of bij uitvoering van werkzaamheden aan gebruikte installaties of installaties van andere fabrikanten aanvaardt KWB geen aansprakelijkheid en/of garantie voor deze installaties, maar is ze slechts aansprakelijk voor de opdrachtconforme uitvoering van de in opdracht gegeven en door KWB uitgevoerde werkzaamheden.

11.7. KWB is aansprakelijk voor persoonlijk letsel bij geringe nalatigheid en voor materiële schade bij grove nalatigheid en opzet. Bij materiële schade is daarmee de aansprakelijkheid voor geringe nalatigheid uitgesloten.


12. Verrekening/cessie


12.1. De verrekening met tegenvorderingen van de contractpartner is niet toegestaan, tenzij de ondernemer insolvent is, voor tegenvorderingen die in een juridisch verband staan met de verplichtingen van de contractpartij, door een rechter zijn vastgesteld of door de ondernemer zijn aanvaardt.

12.2. Voor iedere cessie en/of iedere overdracht van vorderingen door de contractpartner is voorafgaande schriftelijke toestemming van KWB vereist.


13. Gegevensbescherming


KWB verklaart dat ze alle bepalingen ten aanzien van de gegevensbescherming naleeft, in het bijzonder de VO (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming/AVG). Verder verwijst KWB naar de betreffende actuele mededeling inzake gegevensbescherming.


14. Bevoegde rechter/plaats van nakoming/rechtskeuze


14.1. De bevoegde rechter voor geschillen die voortvloeien uit alle met de contractpartner gesloten overeenkomsten, inclusief de vraag naar het geldig tot stand komen ervan en hun voorafgaande omstandigheden en gevolgen, is afhankelijk van de wettelijke bepalingen in de Oostenrijkse norm inzake jurisdictie (Jurisdiktionsnorm) en de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (KSchG).

14.2. Als plaats van nakoming wordt de vestigingslocatie van KWB overeengekomen.

14.3. Op alle overeenkomsten en zakelijke betrekkingen tussen KWB en de contractpartner is uitsluitend het materiële Oostenrijkse recht van toepassing. De toepassing van het VN-kooprecht resp. overige verwijzende normen (collisierecht ) is uitgesloten. De consument valt echter onder het recht van de staat waarin zijn gewone verblijfplaats zich bevindt en waarvan volgens de wetgeving van die staat door overeenkomst niet mag worden afgeweken.

© KWB, geldig vanaf april 2024, zet- en drukfouten voorbehouden!

 

+32 80 571 987