Sofinanciranje energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin

Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 12. 11. 2018.

 

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v delni ali popolni lasti in rabi občin. V razpisni termin »Celovita energetska prenova« je zajeta usklajena izvedba ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (fasada, streha, tla itd.) in pa energetske prenove na stavbnih tehničnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode ipd.) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa in pri katerih bo investicija realizirana v letih 2018-2020.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2018, 2019 in 2020, znaša 17.647.059 EUR. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije.

 

Prvi rok za oddajo vlog je 12. 3. 2018, drugi rok je 16. 4. 2018, tretji rok je 14. 5. 2018, četrti rok je 17. 9. 2018 in skrajni rok 12. 11. 2018

Več si lahko preberete na www.energetika-portal.si ali kontaktirajte naše KWB strokovnjake.