Hoofdnavigatie (1) Ga naar zoeken (2) Ga naar inhoud (3) Ga naar de voettekst (4)

Gegevensbescherming

Privacyverklaring algemeen

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking conform de algemene verordening gegevensbescherming ("Datenschutz-Grundverordnung", hierna "DSGVO" genoemd) en andere nationale gegevensbeschermingswetgeving van de lidstaten en overige bepalingen inzake gegevensbescherming zijn wij, KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH, 8321 Sankt Margarethen an der Raab, Industriestraße 235 (hierna "wij" of "ons" genoemd). 

1. Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw onder punt 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Voor de uitvoering van precontractuele maatregelen zoals in het bijzonder het beantwoorden van vragen van klanten, productieplanning, het plannen van marketingmaatregelen, of voor naleving van onze contractuele verplichtingen, zoals in het bijzonder diensten of installatiebouw en -levering, dimensionering van de installatie (art. 6, lid 1, sub b DSGVO),
 • op basis van uw toestemming (art 6 lid 1 sub a DSGVO), als u ons toestemming hebt verleend, of
 • voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen (art 6 lid 1 sub c DSGVO).

Deze gegevens worden ons verstrekt door onze handelspartners (partnerbedrijven op het gebied van sanitair- en verwarmingsbouw), met name voor naleving van offertes of opdrachten, het contact opnemen in verband met reclame- en marketingdoeleinden of door uzelf of bij een bezoek aan onze website.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig, voor zover er voor ons geen wettelijke verplichting geldt om gegevens te verzamelen en op te slaan. Als u echter uw persoonsgegevens niet verstrekt, is adequate levering van onze diensten resp. de naleving van de overeenkomst niet of in onvoldoende mate gewaarborgd.

Als voor de verwerking toestemming is vereist, zullen wij hierom verzoeken. Toestemmingen zijn in ieder geval vrijwillig. Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, worden de gegevens op basis van deze toestemming verwerkt conform de in de toestemmingsverklaring genoemde doelstellingen en de daarin overeengekomen omvang. Een verstrekte toestemming kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail (datenschutz@kwb.at) worden ingetrokken. Dit laat de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking onverlet. U bent niet verplicht om in te stemmen met de verwerking van gegevens die niet relevant of noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de concrete opdracht.

2. Verwerkte gegevenscategorieën en rechtsgrondslagen van de verwerking

Gegevens van zakelijke partners

 • Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, bankgegevens, BTW-nummer
 • Kredietwaardigheidsgegevens
 • Contactpersonen: naam, e-mail, telefoonnummer
 • Gegevens verwarmingsinstallatie: technische tekeningen, installatienummer, onderhoudsberichten

Gegevens van eindklanten

 • Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens
 • Gegevens verwarmingsinstallatie: technische tekeningen, onderhoudsberichten
 • Installatienummer

Gegevens van sollicitanten

 • Ontvangen bescheiden en documenten (bijv. c.v., getuigschriften, etc.) 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art 6 lid 1 sub a (toestemming), sub b (vereist voor naleving van de overeenkomst), sub c (naleving van een juridische verplichting) of f (legitiem belang) van DSGVO.

3. Overdracht van uw persoonsgegevens

Eventueel is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, voor factureringsdoeleinden of voor naleving van wettelijke eisen aan derden door te geven. Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde zijn dat:

 • door ons gebruikte betalingsdienstverlener; mPAY24 GmbH, zie daarvoor (www.mpay24.com), gevestigd te Grüngasse 16, 1050 Wien, 
 • door ons ingehuurde drukkerijen en bureaus
 • door ons ingehuurde vervoerders, leveranciers, verkooppartners, dienstverleners, IT-dienstverleners
 • Alsmede overheden, banken, gemachtigden, accountants, verzekeraars, incassobedrijven, deskundigen.

Alle persoonsgegevens kunnen aan onze dochtermaatschappijen worden doorgegeven. Deze zijn:

 • KWB Deutschland Energiesysteme GmbH, Gewerbepark Ost 41, 86690 Mertingen, Duitsland
 • KWB Italia srl, 39100 Bolzano, Via Ipazia 2, Italië
 • KWB France S.A.R.L., 67390 Marckolsheim, 1 rue de l’Ortenbourg, Frankrijk

Enkele van de bovengenoemde ontvangers bevinden zich in het buitenland of verwerken daar uw persoonsgegevens. Wij verzenden uw persoonsgegevens echter alleen naar landen binnen de EU/Europese Economische Ruimte, waarbinnen de DSGVO eveneens van kracht is.

Wij geven uw gegevens alleen door voor zover dat voor het realiseren van de doelstelling is vereist.

4. Opslagduur

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om de in punt 1 genoemde doelen te bereiken en zoals toegestaan conform de toepasselijke wetgeving. Wij slaan uw persoonsgegevens in ieder geval op zolang de wettelijke opslagverplichtingen (bijv. UGB, BAO) van kracht zijn of verjaringstermijnen voor potentiële rechtsvorderingen (in bepaalde gevallen tot 30 jaar) nog niet zijn verstreken.

5. Geheimhoudingsplicht en gegevensbescherming

Alle medewerkers van KWB zijn verplicht zich te houden aan de geheimhouding van gegevens conform § 6 DSG 2018 en hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Uw rechten in samenhang met persoonsgegevens

Onder de toepasselijke wetgeving heeft u het recht (conform de voorwaarden van het toepasselijke recht), (i) na te gaan of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en kopieën van deze gegevens te ontvangen, (ii) te eisen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn of niet op een wettige manier zijn verwerkt worden gecorrigeerd, aangevuld of verwijderd, (iii) ons ertoe te verplichten de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (iv) onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming voor verwerking in te trekken, (v) de overdraagbaarheid van gegevens te eisen en (vi) de identiteit te kennen van derden aan wie uw persoonsgegevens worden overgedragen.

Indien wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming te herroepen. E-Mail: datenschutz@kwb.at, per post: KWB Energiesysteme  GmbH, 8321 Sankt Margarethen an der Raab, Industriestrasse 235, Oostenrijk. Dit laat de rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking onverlet.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming of bij een andere toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming in de EU, in het bijzonder in uw woon- of werklocatie.

 7. Onze contactgegevens

Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

KWB Energiesysteme GmbH
Industriestraße 235
A-8321 St. Margarethen/Raab, Oostenrijk 

E-Mail: datenschutz@kwb.at 

Privacyverklaring online diensten

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) in het kader van onze online diensten en de daarmee verbonden websites, functies en content, alsmede externe online aanwezigheden zoals onze sociale-mediaprofielen (hierna gezamenlijk "online diensten" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals "verwerking" of "verantwoordelijke" verwijzen wij u naar de definities in art. 4 van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).

Verantwoordelijke

KWB Energiesysteme GmbH
Industriestraße 235 
8321 St. Margarethen an der Raab
Oostenrijk

Directeur: DI Dr. Helmut Matschnig
Contact voor informatie over gegevens: datenschutz@kwb.at

Soorten verwerkte gegevens:

 • Persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres).
 • Contactgegevens (bijv., e-mail, telefoonnummers).
 • Content (bijv. tekst, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in content, toegangstijden).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van de online diensten (hierna worden de betrokken personen samenvattend ook aangeduid als "gebruiker").

Verwerkingsdoel

 • Voor beschikbaarstelling van de online diensten, haar functies en content.
 • Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Reikwijdtemeting/marketing

Gebruikte begrippen

"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hierna "betrokkene"); een natuurlijk persoon wordt als identificeerbaar aangeduid als hij/zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie (bijvoorbeeld een cookie) of aan een of meerdere specifieke kenmerken waarin de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking komt.

"Verwerking" is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde procedures uitgevoerde handeling of een dergelijke reeks handelingen in samenhang met persoonsgegevens. Het begrip is verstrekkend en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

"Pseudonimisering" is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder raadpleging van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, voor zover deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

"Profilering" is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijk persoon te beoordelen, met name om aspecten in samenhang met arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of de verandering van locatie van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als "verantwoordelijke" wordt de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan aangeduid dat alleen of samen met anderen de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Onder "opdrachtverwerker" wordt een natuurlijk of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan verstaan dat persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

Toepasselijke rechtsgrondslagen

Op grond van art. 13 DSGVO delen wij u de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking mee. Indien de rechtsgrondslag niet in de Privacyverklaring wordt vermeld, geldt het volgende: de rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemmingen is art. 6, lid 1, sub a en art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor nakoming van onze prestaties, uitvoering van contractuele maatregelen en beantwoording van aanvragen is art. 6, lid 1, sub b DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor nakoming van onze wettelijke verplichtingen is art. 6, lid 1, sub c DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking voor bescherming van onze legitieme belangen is art. 6, lid 1, sub f DSGVO. Voor het geval op basis van vitale belangen van de betrokkene of een ander natuurlijk persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, geldt artikel 6, lid 1 sub d DSGVO als rechtsgrondslag.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen conform art. 32 DSGVO en rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten, de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de verschillende waarschijnlijkheden van optreden en ernst van schending voor rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico.

Tot de maatregelen behoren met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot gegevens alsmede van de desbetreffende toegang, invoer, doorgifte, waarborging van de beschikbaarheid en hun scheiding. Bovendien hebben we procedures ingesteld die een waarneming van de rechten van de betrokkenen, verwijdering van gegevens en reactie op compromittering van gegevens garanderen. Bovendien houden wij reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen conform het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwikkeling en standaardinstellingen die de gegevensbescherming ten goede komen (art. 25 DSGVO).

Samenwerking met opdrachtverwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen of ondernemingen (opdrachtverwerkers of derden) bekendmaken, deze aan hen doorgeven of hen op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, geschiedt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstverleners, conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO vereist is voor de nakoming van de overeenkomst), indien u hiermee hebt ingestemd, indien een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij toepassing van gevolmachtigden, webhosts etc.). 

Voor zover wij derden belasten met de verwerking van gegevens op basis van een zogenoemde opdrachtverwerkingsovereenkomst, is dat op basis van art. 28 DSGVO.

Overdracht aan derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, is dat alleen voor de nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen, vanwege uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij of laten wij gegevens alleen verwerken in een derde land als er sprake is van bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. van DSGVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een EU-conform gegevensbeschermingsniveau (bijv. voor de VS door het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "standaardcontractbepalingen").

Rechten van betrokken personen

U hebt het recht om een bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie zullen worden verwerkt, informatie over deze gegevens te vragen en aanvullende informatie en een kopie van de gegevens conform art. 15 DSGVO.

U heeft conform art. 16 DSGVO het recht om de vervollediging van de u betreffende gegevens of de correctie van de u betreffende onjuiste gegevens te eisen.

Op grond van art. 17 DSGVO hebt u het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen op grond van art. 18 DSGVO.

U hebt het recht om te eisen dat de gegevens over u die u ons hebt verstrekt conform art. 20 DSGVO ontvangt en het recht om te eisen dat ze aan andere verantwoordelijken worden overgedragen. 

Conform art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om verstrekte toestemmingen conform art. 7 lid 3 DSGVO met gevolgen voor de toekomst, te herroepen.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens conform art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing

Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt primair gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na het bezoek aan een online dienst op te slaan. Als tijdelijke cookies, sessiecookies of transient cookies aangeduide cookies, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online dienst verlaat en zijn browser sluit. In een dergelijke cookie kan de inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. De cookies die "permanent" of "persistent" worden genoemd, blijven ook na het sluiten van de browser opgeslagen. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen opzoeken. Eveneens kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Third party cookies zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke die de online dienst exploiteert (in het andere geval, als het alleen om cookies van hen gaat, worden ze first party cookies genoemd).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en geven hierover uitleg in ons privacybeleid.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze online dienst.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die voor online-marketingdoeleinden worden gebruikt, kan bij verschillende diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ worden afgegeven. Bovendien kan het opslaan van cookies worden voorkomen via de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online dienst kunnen worden gebruikt.

Aard en omvang van de verwerking door Google reCAPTCHA

Op onze website maken wij gebruik van Google reCAPTCHA, een dienst van Google Ireland Limited. Dankzij deze technologie kunnen wij vooral bij contactaanvragen eenvoudiger onderscheid maken tussen menselijke gebruikers en geautomatiseerde programma's. Wanneer u deze content opent wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google Ireland Limited, waarbij uw IP-adres en, eventueel browsergegevens zoals uw gebruikersagent worden verzonden. Bovendien registreert Google reCAPTCHA de tijd die op de website wordt doorgebracht en de muisbewegingen zodat geautomatiseerde aanvragen van menselijke kunnen worden onderscheiden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de genoemde doeleinden en om de betrouwbaarheid en functionaliteit van Google reCAPTCHA te garanderen.

Doeleinde en rechtsgrondslag
Het gebruik van Google reCAPTCHA is gebaseerd op uw toestemming conform art. 6 lid 1 litt. a DSGVO (Duitse algemene verordening gegevensbescherming) en § 25 lid. 1 TTDSG (Duitse telecommunicatie-telemedia-gegevensbeschermingswet).

Voor het geval wij voornemens zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte, in het bijzonder aan de VS, zijn wij met de ontvangers van de gegevens passende alternatieve garanties overeengekomen in de zin van art. 44 e.v. van DSGVO, voor zover er geen adequaatheidsbesluit ligt van de Europese Commissie (bijv. in de VS). Deze garanties hebben in de regel betrekking op de toepassing van modelcontractbepalingen van de EU-Commissie conform het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/914 van 4 juni 2021. U kunt deze modelcontractbepalingen inzien onder eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/. Voorafgaand aan een dergelijke gegevensoverdracht aan derde landen vragen wij uw toestemming conform art. 49 lid 1 zin 1 litt. a DSGVO. U kunt deze toestemming verlenen via de consent manager (of andere formulieren, registraties etc.). Wij wijzen u erop dat bij gegevensoverdracht aan derde landen sprake kan zijn van in detail onbekende risico's zoals bijvoorbeeld gegevensverwerking door veiligheidsautoriteiten van het derde land, waarbij wij geen kennis hebben van de exacte omvang en gevolgen ervan en waarop wij bovendien geen invloed hebben. Het is mogelijk dat u geen informatie over deze risico's ontvangt.

Opslagduur
De concrete opslagduur van de verwerkte gegevens wordt bepaald door Google Ireland Limited. Wij hebben hierop geen invloed. Zie voor meer informatie hierover de privacyverklaring voor Google reCAPTCHA: policies.google.com/privacy.

Gegevens wissen

De door ons verwerkte gegevens worden conform art. 17 en 18 DSGVO gewist of de verwerking ervan wordt beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze privacyverklaring worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren. Als de gegevens niet worden gewist omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen.

Conform wettelijke eisen in Duitsland worden gegevens in het bijzonder voor 10 jaar opgeslagen conform §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, verslagen, jaarverslagen, boekingsbescheiden, handelsboeken, documenten die relevant zijn voor belastingheffing, etc.) en 6 jaar conform § 257 lid 1 nr. 2 en 3, lid 4 HGB (handelsbrieven). 

Conform de wettelijke eisen in Oostenrijk worden gegevens in het bijzonder voor 7 jaar opgeslagen conform § 132 lid 1 BAO (boekhouddocumenten, bonnetjes/facturen, rekeningafschriften, zakelijke documenten, verzamelstaat van inkomsten en uitgaven, etc.), voor 22 jaar in verband met grondstukken en voor 10 jaar in samenhang met elektronisch geleverde prestaties, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten, die worden geleverd aan niet-ondernemers in EU-lidstaten en waarvoor de Mini One Stop Shop (MOSS) is gebruikt.

Bedrijfseconomische analysen en marktonderzoek

Om rendabel te kunnen ondernemen, markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens voor zakelijke transacties, overeenkomsten, aanvragen, etc. Wij verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van art. 6, lid 1, sub f DSGVO, waarbij de betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van onze online dienst zijn. 

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfseconomische beoordelingen, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses helpen ons om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, ons aanbod te optimaliseren en de efficiëntie van ons bedrijf te verbeteren. De analyses zijn uitsluitend voor onszelf bedoeld en worden niet extern openbaar gemaakt, voor zover het geen anonieme analyses met samengevatte waarden zijn. 

Indien deze analyses of profielen persoonsgerelateerd zijn, worden ze bij opzegging van de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na sluiting van de overeenkomst. Voor het overige worden omvattende bedrijfseconomische analyses en algemene trends waar mogelijk anoniem opgesteld.

Commentaar en bijdragen

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen 7 dagen lang worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1, sub f DSGVO. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid, als iemand illegale inhoud (beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.) achterlaat in commentaren en bijdragen. In dit geval kunnen we zelf worden vervolgd voor het commentaar of de bijdrage en daarom zijn we geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor op basis van onze legitieme belangen conform art. 6, lid 1, sub f. DSGVO om informatie van de gebruiker te verwerken voor spamdetectie.

Op dezelfde wettelijke basis behouden wij ons het recht voor om bij enquêtes de IP-adressen van gebruikers voor de duur van de enquête op te slaan en cookies te gebruiken om meervoudige deelname te vermijden.

De gegevens die in het kader van commentaren en bijdragen worden verstrekt, worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker bezwaar maakt.

Contact opnemen

Als u contact met ons opneemt (bv. via het contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de gebruikersgegevens voor verwerking van de contactaanvraag en de afwikkeling daarvan conform art. 6, lid 1, sub b DSGVO verwerkt. De gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een customer-relationship-managementsysteem ("CRM-systeem") of een vergelijkbaar aanvraagsysteem.

Wij zullen de verzoeken verwijderen als ze niet meer nodig zijn. Wij evalueren de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Hosting en e-mailverzending

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor de levering van de volgende diensten: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, geheugenopslagruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van deze online dienst. 

Hierbij verwerken wij, resp. onze hostingprovider, persoonsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze online service op grond van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van deze online service conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO in combinatie met art. 28 DSGVO (sluiten van een opdrachtverwerkingsovereenkomst).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij resp. onze hostingaanbieder verzamelt op basis van onze legitieme belangen conform art. 6 lid 1 sub f. DSGVO gegevens van elke keer dat iemand toegang heeft tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de omvang overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijv. voor de opheldering van misbruik of fraude) voor de duur van maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, worden niet gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags via een interface kunnen beheren (en zo bijv. Google Analytics en andere Google marketingdiensten kunnen integreren in onze online diensten). Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van de gebruikers. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google diensten. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen op het gebied van analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze online diensten conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO) maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van Cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de online dienst door de gebruiker wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hiermee de garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van onze online diensten door gebruikers te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen deze online dienst en om ons aanvullende diensten te leveren die verband houden met het gebruik van deze online dienst en het internet. Daarbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door een desbetreffende instelling in de browsersoftware; de gebruikers kunnen bovendien het verzamelen voorkomen van door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de online diensten gekoppelde gegevens door Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de via de volgende link beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zie voor aanvullende informatie over gegevensgebruik door Google, de instellings- en bezwaarmogelijkheden, de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclamepopups door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

U kunt voor dit domein en voor de momenteel gebruikte browser het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelen via de volgende link: Verzameling van gegevens door Google Analytics voor dit domein deactiveren.

Opmerking: als u op de link klikt, gebeurt er niets. Dit gedrag is normaal. Het verzamelen van gegevens wordt daardoor echter gestaakt.

Google Universal Analytics

Wij gebruiken Google Analytics in de versie "Universal-Analytics". "Universal Analytics" is een proces van Google Analytics waarbij een gebruikersanalyse wordt uitgevoerd op basis van een pseudonieme gebruikers-ID, waarmee een pseudoniem gebruikersprofiel met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten wordt aangemaakt (zogenaamde "cross-device tracking"). Wij gebruiken de functionaliteit van de actieve User-ID niet. 

Doelgroepvorming met Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om de advertenties die door reclamediensten van Google en haar partners worden getoond, alleen aan gebruikers te tonen die ook een interesse hebben in onze online diensten of die specifieke kenmerken hebben (bijv. interesse in specifieke onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites zijn bepaald) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij ook garanderen dat onze advertenties overeenkomen met het potentiële interesse van de gebruikers.

Google AdWords en Conversion meting

Wij maken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen aan de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze online diensten conform art. 6 lid 1 sub f. DSGVO) gebruik van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

Google is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken de online-marketingmethode Google AdWords om advertenties op het Google advertentienetwerk te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, video's, websites, etc.) zodat ze worden getoond aan gebruikers die een vermeend interesse in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen onze online diensten doelgerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te tonen die in potentie aansluiten op hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties krijgt te zien voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere online diensten, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze of andere websites waarop het Google Advertising Network actief is, direct door Google een Google code uitgevoerd en worden er zogenoemde (re)marketing tags (onzichtbare graphics of code, ook "web beacons" genoemd) in de website ingebed. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). In dit bestand wordt aangegeven welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij is geïnteresseerd en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, daarnaast bevat het technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, bezoektijd en meer informatie over het gebruik van de online diensten.

Bovendien ontvangen wij een individueel "conversion cookie". Met de via de cookies verzamelde informatie kan Google conversiestatistieken voor ons samenstellen. We krijgen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een pagina met een conversion tracking tag. Wij ontvangen echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

De gegevens van de gebruiker worden in het kader van het Google Advertising Network pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat, vanuit het oogpunt van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De over de gebruikers verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Zie voor aanvullende informatie over gegevensgebruik door Google, de instellings- en bezwaarmogelijkheden, de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclamepopups door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Wij maken op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen aan de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze online diensten conform art. 6 lid 1 sub f. DSGVO) gebruik van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").

Google is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken de online-marketingmethode Google Doubleclick om advertenties op het Google Advertising Network te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, video's, websites, etc.). Double Click zorgt dat advertenties in real time worden getoond op basis van veronderstelde interesses van de gebruikers. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen onze online diensten doelgerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te tonen die in potentie aansluiten op hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties krijgt te zien voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere online diensten, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het openen van onze of andere websites waarop het Google Advertising Network actief is, direct door Google een Google code uitgevoerd en worden er zogenoemde (re)marketing tags (onzichtbare graphics of code, ook "web beacons" genoemd) in de website ingebed. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestandje, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (vergelijkbare technologieën kunnen ook worden gebruikt in plaats van cookies). In dit bestand wordt aangegeven welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij is geïnteresseerd en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, daarnaast bevat het technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, bezoektijd en meer informatie over het gebruik van de online diensten. 

Tevens wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij dit binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen in z'n geheel naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt ingekort. Google kan de bovenstaande informatie ook koppelen aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen aan de gebruiker advertenties worden getoond die op basis van zijn gebruikersprofiel aansluiten bij zijn interesses.

De gegevens van de gebruiker worden in het kader van het Google Advertising Network pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google de naam of het e-mailadres van de gebruiker niet opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat, vanuit het oogpunt van Google, de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google Marketing Services over de gebruikers verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Zie voor aanvullende informatie over gegevensgebruik door Google, de instellings- en bezwaarmogelijkheden, de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclamepopups door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Cloudflare privacyverklaring

Wij gebruiken op deze website Cloudflare van de firma Cloudflare, Inc. (101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS) om de website sneller en veiliger te maken. Daarbij maakt Cloudflare gebruik van cookies en verwerkt ze bezoekersgegevens waarover wij u hieronder informeren.

De cookie van Cloudflare (__cfduid) wordt gebruikt om afzonderlijke bezoekers achter een gezamenlijk gebruikt IP-adres te identificeren en veiligheidsinstellingen voor elke afzonderlijke bezoeker te gebruiken. Als een bezoeker van deze website zich bijvoorbeeld op een locatie bevindt waar zich een aantal geïnfecteerde computers bevindt, maar de computer van de betreffende bezoeker betrouwbaar is, kunnen wij dit vaststellen aan de hand van de cookie. De cookie komt niet overeen met een gebruikers-ID en slaat geen persoonsgegevens op.

Deze cookie is nodig voor de Cloudflare veiligheidsfuncties en kan niet worden gedeactiveerd.

Cookies van Cloudflare

 • __cfduid
  • Geldigheidsduur: 1 jaar
  • Toepassing: veiligheidsinstellingen voor elke afzonderlijke gebruiker
  • Voorbeeldwaarde: d798bf7df9c1ad5b7583eda5cc5e78211079662

Cloudflare biedt weboptimalisering en veiligheidsservices om websites te verbeteren en te beschermen. Daartoe behoren een reverse proxy, een passthrough-veiligheidsservice en een content-verdelingsnetwerk. Cloudflare registreert informatie van de websitebezoekers. Deze informatie kan IP-adressen, systeemconfiguratie-informatie en andere informatie over verkeer van en naar de website bevatten, maar is daar niet toe beperkt. Cloudflare verzamelt en gebruikt loggegevens om haar diensten te exploiteren, te onderhouden en te verbeteren conform de overeenkomsten met de klant. Loggegevens helpen Cloudflare bijvoorbeeld om nieuwe bedreigingen te identificeren, kwaadwillende derden te identificeren en deze website een stabielere beveiliging te bieden.

Cloudflare is een actieve deelnemer van het EU-VS Privacy Shield Framework, dat de correcte en veilige overdracht van persoonsgegevens regelt. Meer informatie daarover vindt u op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u op https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de betreffende netwerken en platforms gelden de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de desbetreffende exploitanten. 

Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring verwerken wij de gegevens van gebruikers die met ons communiceren op sociale netwerken en platforms door bijvoorbeeld bijdragen te plaatsen op onze online aanwezigheid of ons berichten te sturen.

Integratie van diensten en content van derden

Wij maken binnen onze online diensten op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen aan de analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze online diensten conform art. 6 lid 1 sub f. DSGVO) gebruik van content- of serviceprestaties van derden om hun content en services zoals video's of fonts te in te bedden (hierna uniform "content" genoemd). 

Dit veronderstelt altijd dat voor de derde aanbieders van deze content het IP-adres van de gebruikers zichtbaar is omdat zij zonder het IP-adres de content niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze content. Wij streven ernaar om alleen content te gebruiken, waarvan de aanbieders het IP-adres alleen voor de verspreiding van de content gebruiken. Derde aanbieders kunnen bovendien zogenaamde pixel tags (onzichtbare graphics, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Met de "pixel tags" kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geëvalueerd. De pseudonieme informatie kan bovendien worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan o.a. technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze online diensten, en eveneens aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Youtube

Wij embedden video's van het platform YouTube van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Wij embedden de fonts ("Google Fonts") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wij embedden de landkaarten van de dienst "Google Maps" van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Onder de verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers vallen, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Typekit fonts van Adobe

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen op het gebied van analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze online diensten conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO) maken wij gebruik van externe "Typekit" fonts van de aanbieder Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ierland. Adobe is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Toepassing van Facebook social plugins

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belangen op het gebied van analyse, optimalisering en economische exploitatie van onze online diensten conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO) maken wij gebruik van social plugins ("plugins") van het social network facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteer ("Facebook"). De plugins kunnen interactieve elementen of content weergeven (bijv. video's, graphics of tekstbijdragen) en zijn herkenbaar aan een van de Facebook logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de termen "like", "leuk" of een "thumbs up" teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". Zie hier voor de lijst van Facebook social plugins en hoe ze eruit zien: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hiermee de garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Als een gebruiker een functie van deze online dienst oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De content van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker verzonden en door deze in de online dienst ingebed. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruiker daarom volgens onze stand van kennis.

Door het inbedden van de plugins krijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van de online dienst heeft opgeroepen. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook account toewijzen. Wanneer gebruikers met de plugins interageren, bijv. door op de Like knop te klikken of door commentaar te geven, wordt de betreffende informatie direct van uw apparaat naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen. Ook als een gebruiker geen Facebook account heeft, kan Facebook nog steeds zijn IP-adres leren kennen en opslaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Zie voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsmede voor de bijbehorende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van de privacy van de gebruikers, de privacyverklaringen van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker een Facebook account heeft en niet wil dat Facebook via deze online dienst gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet hij of zij zich uitloggen bij Facebook en cookies verwijderen voordat hij of zij onze online dienst gebruikt. Aanvullende instellingen en bezwaren tegen gebruik van gegevens voor reclamedoeleinde zijn in de Facebook profielinstellingen mogelijke: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/  of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze voor apparaten zoals desktopcomputer en mobiele apparaten worden overgenomen.

Gebruik van Facebook pixel 

Wij maken op deze website gebruik van de Facebook pixel van Facebook, een social media netwerk van het bedrijf Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De code die op deze pagina is geïmplementeerd kan het gedrag van bezoekers analyseren die via een Facebook advertentie op deze website zijn gekomen. Dit kan worden gebruikt voor de verbetering van Facebook advertenties. Deze gegevens worden verzameld en opgeslagen door Facebook. De verzamelde gegevens kunnen niet door ons worden bekeken, maar kunnen alleen in het kader van de weergave van reclame worden gebruikt. Door toepassing van Facebook pixelcodes worden ook cookies opgeslagen.

Door gebruik te maken van de Facebook pixel wordt het bezoek aan deze website doorgegeven aan Facebook zodat bezoekers op Facebook passende advertenties te zien krijgen. Als u een Facebook account heeft en u bent aangemeld, wordt uw bezoek aan deze website gekoppeld aan uw Facebook gebruikersaccount.

Hoe het Facebook pixel voor reclamecampagnes wordt gebruikt, ervaart u op https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

U kunt uw instellingen voor reclame in Facebook via https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen wijzigen als u op Facebook bent aangemeld. Op http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ kunt u uw voorkeuren met betrekking tot gebruiksgebaseerde online reclame beheren. U kunt veel aanbieders tegelijk deactiveren of activeren of de instellingen voor individuele aanbieders wijzigen.

Meer informatie over de gegevensrichtlijn van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/policy.php.

Use of the customer support platform "Zendesk"

We use Zendesk's Zendesk web-based ticketing system, 1019 Market St., San Francisco, California 94103, USA ("Zendesk"), to provide you with effective customer support.

We carefully control these external service providers and the processing of the data. Zendesk is certified under the EU-US Privacy Shield Agreement (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG). The service manages requests placed on our site.

If you do not agree with Zendesk's data processing, alternative contact options are available, in particular by telephone or by post. When using Zendesk, the IP address and visited page are also recorded. The IP address is anonymized. Zendesk also uses cookies and similar technologies. The information generated by cookies on the use of this website (including the anonymized IP address) is transmitted to and stored by a Zendesk server in the USA. Performed chats are logged and saved. You can prevent the storage of cookies by setting your browser accordingly; However, we point out that in this case you may not be able to fully use all functions of our website. For more information, see the Zendesk Privacy Policy (https://www.zendesk.nl/company/customers-partners/).

Twitter

In onze online diensten kunnen functies en content van de dienst Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS, worden ingebed. Hiertoe kan bijvoorbeeld content behoren zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Twitter kunnen delen.
Als de gebruikers een Twitter account hebben, kan Twitter het oproepen van de bovengenoemde content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers daar. Twitter is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hiermee de garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy, opt-out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

In onze online diensten kunnen functies en content van de dienst Instagram, aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS worden ingebed. Hiertoe kan bijvoorbeeld content behoren zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Instagram kunnen delen. Als de gebruikers een Instagram account hebben, kan Instagram het oproepen van de bovengenoemde content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing

In onze online diensten kunnen functies en content van de dienst Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland worden ingebed. Hiertoe kan bijvoorbeeld content behoren zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Xing kunnen delen. Als de gebruikers een Xing account hebben, kan Xing het oproepen van de bovengenoemde content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacyverklaring van Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn

In onze online diensten kunnen functies en content van de dienst LinkedIn, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland worden ingebed. Hiertoe kan bijvoorbeeld content behoren zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen LinkedIn kunnen delen. Als de gebruikers een LinkedIn account hebben, kan LinkedIn het oproepen van de bovengenoemde content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hiermee de garantie dat het het Europese gegevensbeschermingsrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Google+

In onze online diensten kunnen functies en content van het platform Google+ aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") worden ingebed. Hiertoe kan bijvoorbeeld content behoren zoals afbeeldingen, video's of teksten en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Twitter kunnen delen. Als de gebruikers een account hebben op het platform Google+, kan Google het oproepen van de bovengenoemde content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers daar.

Google is conform de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en biedt hiermee de garantie dat het Europese gegevensbeschermingrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Zie voor aanvullende informatie over gegevensgebruik door Google, de instellings- en bezwaarmogelijkheden, de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclamepopups door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Shariff Sharing functies

Wij maken gebruik van de Shariff buttons die gegevensbescherming ondersteunen. Shariff is ontwikkeld om meer privacy te bieden op het internet en om de gebruikelijke Share knoppen van sociale netwerken te vervangen. Daarbij maakt niet de browser van de gebruiker, maar de server waarop deze online dienst zich bevindt, een verbinding met de server van het desbetreffende sociale-mediaplatform en vraagt bijvoorbeeld het aantal likes etc op. De gebruiker blijft hierbij anoniem. Meer informatie over het Shariff project vindt u bij de ontwikkelaars van het magazine c't: www.ct.de.

+31 342 745 330