Hoofdnavigatie (1) Ga naar zoeken (2) Ga naar inhoud (3) Ga naar de voettekst (4)

Algemene Verkoopvoorwaarden

van KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH

1. Geldigheidsbereik

1.1. 
De levering van ‘contractgoederen’ en het verlenen van ‘diensten’ door KWB Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH (‘KWB’) aan resp. jegens contractpartners of derden vindt plaats op basis van deze algemene verkoopvoorwaarden (‘AVV’). ‘Contractgoederen’ zijn alle fysieke voorwerpen, combinaties, technische eenheden en samenstellingen van fysieke voorwerpen en software. ‘Diensten’ zijn verleende services, zoals montage- en onderhoudsdiensten. 

1.2. 
KWB sluit uitsluitend contracten op basis van de eigen verkoopvoorwaarden. Hiervan afwijkende regelingen, in het bijzonder verkoop- of koopvoorwaarden van contractpartners, gelden uitsluitend, wanneer deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk door KWB zijn erkend. KWB is in deze niet de verplicht om bezwaar te maken tegen de algemene voorwaarden van contractpartners, ook niet wanneer de geldigheid van deze voorwaarden als uitdrukkelijke voorwaarde voor het afsluiten van het contract wordt gesteld. 
Deze AVV kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd.. Zwijgen van KWB geldt uitdrukkelijk niet 
als instemming, bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingswensen van de contractpartner. 

1.3. 
Bij directe tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze AVV en meer bijzondere schriftelijke overeenkomsten van KWB (bijvoorbeeld voorwaarden voor klantenservice, onderhoudscontracten, opdrachtbevestigingen) genieten de betreffende bepalingen van de bijzondere schriftelijke overeenkomsten voorrang. De geldigheid van de overige bepalingen van deze AVV wordt daardoor niet beïnvloed.

2. Offertes/opdrachtbevestiging/schriftelijkheid

2.1. 
Onze offertes zijn vrijblijvend. Documenten zoals afbeeldingen, schetsen, tekeningen, specificaties etc. zijn alleen dan bindend, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. Contracten komen pas tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van KWB of door de levering van contractgoederen en/of het verlenen van diensten. In de laatste beide gevallen geldt de factuur ook als opdrachtbevestiging. 
2.2. 
Omvang en inhoud van de contractuele verhouding worden bepaald door de schriftelijke opdrachtbevestiging van KWB of bij ontbreken daarvan door de feitelijke omvang van de levering of dienstverlening. Mondelingen wijzigingen of nevenbedingen zijn niet bindend voor KWB.

3. Vergunningen

Alle vergunningen, bijvoorbeeld import, exportlicenties en deviezenvergunningen, die vereist zijn voor de levering van contractgoederen en/of het verlenen van diensten, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de contractpartner en dienen door hem tijdig te worden aangevraagd; wanneer dit wordt verzuimd komen alle negatieve gevolgen voor zijn rekening en heeft KWB het recht om het contract te beëindigen. De contractpartner is in dit geval verplicht, ongeacht de uitoefening van het beëindigingsrecht, de schade die verband houdt met een dergelijk verzuim, inclusief gederfde winsten, aan KWB te vergoeden.

4. Schema's en documenten/installatiesoftware/installatievoorschriften

4.1. 
Alle catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, handboeken, evenals besturings- en regelprogramma’s enz. zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven het intellectueel eigendom van KWB. Voor elk gebruik, vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie en/of vervreemding aan derden is voorafgaande schriftelijke toestemming van KWB vereist.
4.2. 
Bij het gebruik van de contractgoederen moeten de installatie-, bedienings- en andere technische voorschriften en aanwijzingen van KWB strikt in acht genomen en nagekomen worden. De contractpartner is verplicht zijn klanten aantoonbaar over deze voorschriften en aanwijzingen in te lichten en moet door de klant laten bevestigen dat hij de bovengenoemde documenten aan de klant heeft gegeven, voor zover het opstarten van de contractgoederen niet via KWB wordt uitgevoerd. De contractpartner is verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen die voortkomen uit het niet in acht nemen van deze voorschriften. 
4.3. Voor een acceptatietest van de contractgoederen is een aparte schriftelijke overeenkomst nodig.

5. Termijn van levering of dienstverlening/transport/verzekering

5.1. 
Termijnen voor leveringen van contractgoederen en/of het verlenen van diensten zijn voor KWB niet bindend en beginnen niet voordat overeenstemming is bereikt over alle opdrachtdetails. Vertragingen van KWB geven de contractpartner niet het recht om aanspraken te vorderen, ongeacht de rechtsgrond. 
5.2. 
KWB heeft het recht de contractgoederen in delen te leveren resp. diensten in delen te verlenen. KWB heeft ook zonder een afzonderlijke overeenkomst op ieder moment het recht gedeeltelijke betalingen en vooruitbetalingen te vorderen en leveringen of prestaties te staken resp. uit te stellen, voor zover de contractpartner ook met slechts één van de verplichtingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen of betaalbare betaling in verzuim is.
5.3. 
Alle transporteren van contractgoederen worden uitgevoerd op rekening en voor risico van de contractpartner. Vrachtkosten worden niet voorgeschoten. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, wordt het transport uitgevoerd door een door KWB gekozen vervoersbedrijf/vrachtvervoerder, waarbij KWB in dit geval niet verplicht is om de meest voordelige verzendingswijze te bepalen resp. te kiezen. 
5.4. 
Uitsluitend op basis van een afzonderlijke schriftelijke opdracht van de contractpartner en alleen voor zijn rekening wordt er een verzekering voor de contractgoederen afgesloten.
5.5. 
Het risico gaat over op het moment van de overhandiging van de contractgoederen aan het vervoersbedrijf / de vrachtvervoerder. De contractpartner gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat door KWB belaste derden, in het bijzonder verkooppartners van KWB, de contractgoederen voor de contractpartner in ontvangst nemen. 

6. Overmacht

Wanneer KWB op grond van overmacht niet in staat is om leveringen resp. diensten uit te voeren, informeert KWB de contractpartner daarover op een zo vroeg mogelijk tijdstip. KWB kan in dit geval het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen en is niet verplicht om schadevergoeding te betalen aan de contractpartner. In ieder geval worden voor de duur van de gebeurtenissen die de overmacht veroorzaken de verplichtingen van beide partijen opgeschort. 

7. Prijzen/kosten

7.1. 
Alle prijzen van KWB zijn nettoprijzen af fabriek (excl. wettelijke heffingen en belastingen) inclusief verpakkingskosten, echter zonder transportkosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 
7.2. 
Voor het verlenen van diensten zoals installatie-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden, en instructies, gelden wanneer niet anders schriftelijk is overeengekomen de betreffende uurtarieven van KWB als overeengekomen. 
7.3. 
In de onderstaande situaties draagt in ieder geval de contractpartner de kosten: 
a) opstarten van de contractgoederen; 
b) wijzigingen in de omvang van de levering en/of dienstverlening om redenen, waarvoor de contractpartner en/of zijn klant verantwoordelijk zijn of om technische redenen: 
c) beëindiging/annulering van het contract; 
d) opschorting van de dienstverlening en/of levering om redenen waarvoor de contractpartner en/of zijn klant verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld bij verzuim van verplichtingen of op wens van de contractpartner of zijn klant; 
e) het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud resp. het eigendomsrecht door KWB. 

8. Betalingen

8.1. 
Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de betalingstermijn zijn alle vorderingen van KWB onmiddellijk na ontvangst van de factuur resp. de levering van de contractgoederen en/of de dienstverlening zonder contantkorting of andere kortingen betaalbaar. KWB heeft het recht leveringen van contractgoederen resp. de verlening van diensten uitsluitend na vooruitbetaling uit te voeren. 
8.2. 
KWB heeft bij betalingsverzuim het recht om van de door de contractpartner betaalde bedragen eerst de voor de rechtsvervolging vereiste, redelijke executiekosten en rente wegens te late betaling in mindering te brengen. Betalingen mogen ook wanneer dit wordt tegengesproken door de contractpartner door KWB worden verrekend met oudere, openstaande vorderingen. Andersluidende aantekeningen, bijvoorbeeld op betalingsbewijzen, zijn ongeldig. 
8.3. 
Wanneer de contractpartner in verzuim is met een contractuele verplichting, bijvoorbeeld de betaling en/of het aannemen van de contractgoederen, gaat het risico op toevallige vernietiging of verslechtering van de contractgoederen op hem over en kan KWB naar keuze de uitvoering van het contract eisen en/of één of meerdere van de onderstaande rechten uitoefenen: 
- uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud en/of 

-  opschorting van de uitvoering van de verplichtingen tot aan de betaling van de achterstallige betalingen of 
overige prestaties en/of 
- redelijke verlenging van de leveringstermijn door KWB en/of 
- betaalbaarstelling van de volledige nog openstaande koopprijs en/of 
- verrekening van rente wegens te late betaling vanaf de datum van betaalbaarheid ter hoogte van 12% p. a. en/of 
- beëindiging van het contract na afloop van 14 respijtdagen. 

Deze rechten kunnen door KWB naar strekking ook onmiddellijk worden uitgevoerd bij de aanvraag van surseance van betaling over het vermogen van de contractpartner of de afwijzing van de aanvraag wegens gebrek aan kostendekkend vermogen.
8.4 
Wanneer KWB het contract beëindigt en/of zijn eigendomsvoorbehoud uitoefent, is de contractpartner verplicht, alle reeds geleverde niet betaalde contractgoederen voor zijn rekening en op zijn risico onmiddellijk terug te geven en ontstane waardeverminderingen te vergoeden, alsmede alle overige voor KWB ontstane kosten te vergoeden. De contractpartner is verplicht om aan KWB een redelijke vergoeding te betalen voor het gebruik van de contractgoederen tot aan de feitelijke teruggave. 
8.5 
Bij betaling in termijnen leidt ook gedeeltelijk verzuim automatisch tot betaalbaarheid van het volledige openstaande bedrag. 

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 
KWB behoudt het onbeperkte eigendomsrecht van de contractgoederen tot aan de volledige betaling van de betreffende koopprijs en de door een eventueel betalingsverzuim veroorzaakte bijkomende kosten. KWB heeft het recht dit eigendomsvoorbehoud op de contractgoederen van buitenaf zichtbaar te maken, maar is daartoe niet verplicht. De kenmerking mag niet door de contractpartner worden verwijderd. 
9.2 
Voor de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is geen beëindiging vereist en geldt ook zelf niet als beëindiging van het contract. De uitoefening van het eigendomsvoorbehoud ontbindt de contractpartner niet van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzonder niet van de betaling van de openstaande facturen. In het kader van het bestaande eigendomsvoorbehoud ten gunste van KWB is het niet toegestaan de contractgoederen te vervreemden, te verwerken, in pand te geven, het eigendom ervan ter zekerheid te overdragen of iedere andere beschikking met betrekking tot de contractwaren, voorafgaande aan de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van de bijkomende kosten. De contractpartner is verplicht om KWB onmiddellijk in te lichten over iedere verandering in de feitelijke of juridische toestand van de contractgoederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, bijvoorbeeld beslaglegging of verslechtering van de toestand. 
9.3 
De contractpartner is tot aan de betaling van de betreffende koopprijs verplicht te garanderen dat de contractgoederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen niet worden beschadigd en het eigendomsrecht van KWB te beschermen. De contractpartner is in het bijzonder verplicht om de contractgoederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen op eigen kosten en tot een redelijke hoogte te verzekeren tegen brand, diefstal en beschadiging door derden en is jegens KWB aansprakelijk voor verlies resp. beschadiging van de contractgoederen. De contractpartner is verplicht om tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud de geleverde contractgoederen in goede staat te houden.
9.4 
Wanneer KWB zijn eigendomsvoorbehoud uitoefent, is de contractpartner verplicht om de betreffende contractgoederen onmiddellijk te overhandigen. KWB heeft bij betalingsverzuim of insolventie van de contractpartner het recht, om de contractgoederen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt zelf af te halen, zonder dat daaruit aanspraken ontstaan voor de contractpartner, bijvoorbeeld op grond van beperking van het bezit, zolang bij het afhalen geen schade is ontstaan aan de eigendom van derden, of op kosten en voor risico van de contractpartner de onmiddellijke terugzending te eisen. 
9.5 
Wanneer de contractgoederen ondanks het overeengekomen eigendomsvoorbehoud worden vervreemd aan een derde, overdraagt de contractpartner voor de zekerheid reeds nu alle aanspraken die daaruit ontstaan over aan KWB tot de hoogte van een eventuele aansprakelijkheidsvordering en is de contractpartner verplicht onmiddellijk alle voor de overdracht vereiste stappen te nemen, zoals de registratie in de boeken, in het bijzonder in de lijsten met openstaande posten, inlichten van de schuldeiser etc.
9.6. 
Wanneer de contractpartner een rechtspersoon is, zijn de vertegenwoordigers ervan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk jegens KWB voor de naleving van de verplichtingen in dit artikel 9 door de contractpartner. 

10. Reclamatieverplichting

10.1 
De contractpartner is verplicht de contractgoederen resp. de dienstverlening direct naar levering resp. uitvoering onmiddellijk te controleren op eventuele gebreken en onvolledigheden en eventuele gebreken onmiddellijk, voor zover deze echter niet direct te herkennen zijn, uiterlijk binnen de termijn een week op straffe van uitsluiting alle aanspraken schriftelijk en met een nauwkeurige specificatie te reclameren. Deze regeling geldt ook voor geborgen gebreken vanaf het moment van de ontdekking van deze geborgen gebreken. Het reclameren geeft de contractpartner niet het recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van betalingen. 
10.2 
Wanneer de contractgoederen door KWB of door bevoegde derden worden opgestart, is de contractpartner verplicht vastgestelde gebreken bij het opstarten schriftelijk te rapporteren. Anders wordt aangenomen dat de contractgoederen zonder gebreken zijn aanvaard. 

11. Aansprakelijkheid / garantie

11.1
KWB voert eventuele garantieverplichtingen pas uit, wanneer de contractpartner al zijn contractuele verplichtingen is nagekomen. Voorwaarde voor het bestaan van alle garantieaanspraken van de contractpartner is dat de contractgoederen door KWB resp. door bevoegde derden zijn opgestart. Een garantie/aansprakelijkheid voor handelingen van andere derden, bijvoorbeeld een niet bevoegde installateur of elektromonteur, is uitgesloten. 
11.2 
De garantieperiode bedraagt twee jaar. Deze wordt noch door verbeteringen, noch door pogingen tot verbetering verlengd of onderbroken. Verbeteringen buiten de garantieperiode hebben geen juridische of feitelijke betekenis. Bij een gedeeltelijke levering van de contractgoederen en/of dienstverlening begint de garantieperiode te lopen bij de uitvoering / verlening van de betreffende levering/dienst. 
11.3 
KWB heeft het recht om een gereclameerd gebrek te controleren. KWB kan gebreken zelf of door derden laten verhelpen, of te vorderen dat gebrekkige contractgoederen of delen daarvan voor verbetering aan hem worden toegezonden of de gebreken ter plaatse verbeteren. KWB heeft in het algemeen het recht de afwikkeling van de garantieprestaties zelf te bepalen. Wanneer de contractpartner door zijn klant is ingelicht over een gebrek aan reeds geleverde contractgoederen, moet de verdere afwikkeling onmiddellijk met KWB overeengekomen worden. Zonder afzonderlijke schriftelijke overeenkomst vergoedt KWB geen kosten resp. onkosten van de contractpartner en/of andere derden voor hun handelingen voor het vaststellen en/of het verhelpen van het gebrek. 
11.4 
Iedere verandering en/of modificatie van de contractgoederen, die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door KWB geautoriseerd werd, ieder gebruik van de contractgoederen samen met andere apparaten of toebehoren, dat niet uitdrukkelijk schriftelijk door KWB geautoriseerd werd of iedere niet correcte bediening of niet correct gebruik (bijvoorbeeld gebruik van brandstoffen die niet voldoen aan de geldende normen en/of water dat niet voldoet aan VDI 2035 / ÖNORM H 5195-1; ondeskundig en/of excessief gebruik) leidt tot uitsluiting van de garantie. Iedere aansprakelijkheid of garantie voor de geschiktheid van de contractgoederen in combinatie met andere producten, systemen, installaties of delen daarvan, evenals voor de deugdelijkheid voor een bepaald gebruiksdoel wordt uitgesloten, mits dit niet uitdrukkelijk schriftelijk erkend werd. 
11.5 
Garantie op grond van artikel 922 lid 1, tweede zin, tweede bijzin ABGB (beschrijving, proef, monster) en artikel 922 lid 2 ABGB is uitgesloten. 
11.6 
Wanneer een onderhoudscontract wordt afgesloten, waarin voor de duur van 3 jaar wordt afgezien van het recht op beëindiging, wordt de garantieperiode verlengd met 3 jaar vanaf de overhandiging, met uitzondering van de warmtewisselaar. Bij correcte inbouw van een retourtemperatuurverhoging voorafgaande aan het eerste opstarten wordt de garantieperiode voor de warmtewisselaar verlengd tot de duur van in het totaal 8 jaar vanaf de overhandiging, onafhankelijk van de afsluiting van een onderhoudscontract. 
11.7 
Wanneer contractgoederen door KWB aan de hand van constructiegegevens, tekeningen of modellen van de contractpartner worden vervaardigd, is KWB niet verplicht om de juistheid resp. uitvoerbaarheid van deze specificaties en/of technische gegevens te controleren. In dit geval is de aansprakelijkheid en garantie van KWB beperkt tot de omstandigheid, dat de contractgoederen conform deze gegevens zijn vervaardigd. 
11.8 
Bij het aannemen van reparatieopdrachten of bij de uitvoering van werkzaamheden aan gebruikte installaties of installaties van andere fabrikanten aanvaardt KWB geen aansprakelijkheid en/of garantie voor deze installaties. 
11.9 
KWB aanvaardt voor andere dan door schending van leven, lichaam en gezondheid veroorzaakte schade enkel de aansprakelijkheid binnen het kader van het dwingende recht; volgens de huidige rechtssituatie dus alleen voor opzet en grove onachtzaamheid. Wanneer de contractpartner jegens KWB aanspraak maakt op schadevergoeding, dient hij in ieder geval ook schuld te bewijzen. 
11.10 
KWB draagt de kosten voor het verhelpen van gebreken door de contractpartner zelf uitsluitend, wanneer KWB hiermee schriftelijk heeft ingestemd en het gebrek door schuld van KWB is ontstaan. 
11.11 
Eventuele aanspraken op schadeloosstelling van de contractpartner zijn in ieder geval beperkt tot de eenvoudige nettowaarde van de goederen resp. nettobetaling voor de dienstverlening van de betroffen contractgoederen. Een aansprakelijkheid voor gederfde winsten in het bijzonder van de contractpartner en in het algemeen voor gevolgschade en zuivere financiële nadelen is uitgesloten. 
11.12 
Regresaanspraken jegens KWB, bijvoorbeeld op grond van de wetgeving voor productaansprakelijkheid, zijn uitgesloten. 

12. Verrekening/cessie

12.1 
De verrekening met tegenvorderingen, bijvoorbeeld vorderingen van schadevergoedingen en/of retentie door de contractpartner, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
12.2. 
Voor iedere cessie en/of iedere overdracht van aanspraken door de contractpartner is voorafgaande schriftelijke toestemming van KWB vereist.

13. Gegevensbescherming

13.1 
KWB heeft het recht persoonlijke gegevens van de contractpartner op te slaan en in iedere vorm te gebruiken. 
13.2 
De contractpartner is jegens derden verplicht tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle informatie, waarvan hij in het kader van de afhandeling van het contract kennis heeft gekregen. 

14. Bevoegd gerecht/plaats van levering

14.1 
Conflicten uit alle met de contractpartner afgesloten contracten met inbegrip van de vraag over de geldige totstandkoming ervan en de gevolgen voor en na de afsluiting worden uitsluitend beoordeeld door het inhoudelijk bevoegde gerecht in de vestigingsplaats van KWB, naar keuze van KWB ook door het inhoudelijk bevoegde gerecht, in het ressort waarde contractpartner is gevestigd, een vestiging of vermogen heeft. 
14.2 Onafhankelijk van de feitelijke plaats van levering en/of dienstverlening wordt als plaats van levering de vestigingsplaats van KWB overeengekomen. 

15. Rechtskeuze/salvatorische clausule/afzien van aanvechting

15.1 
Alle contracten en zakelijke verbindingen tussen KWB en de contractpartner zijn uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht. De toepassing van het VN-kooprecht resp. andere referentienormen is uitgesloten.
15.2. 
Wanneer bepalingen in deze AVV ongeldig of niet rechtsgeldig of onuitvoerbaar zijn, beïnvloedt dit niet de geldigheid van de overige bepalingen en blijft het contract voor het overige rechtsgeldig. Eventuele ongeldige bepalingen dienen tot het wettelijke toegestane te worden gereduceerd (geldigheidsbehoudende reductie) resp. te worden vervangen door geldige en uitvoerbare bepalingen, die het beoogde doel zo goed mogelijk benaderen. 
15.3 
De contractpartner ziet ervan af, voor zover dat is toegestaan volgens het dwingende recht, met KWB afgesloten contracten aan te vechten met het doel deze aan te passen of op te heffen en/of met het doel om vast te stellen dat deze op niet geldige wijze tot stand gekomen of nietig zijn. 

© KWB, geldig vanaf februari 2019, zet- of drukfouten voorbehouden!

+31 342 745 330