Glavna navigacija (1) Skoči na iskanje (2) Preskoči na vsebino (3) Skoči na dno (4)

Splošni pogoji poslovanja

1. Področje veljavnosti

1.1.
KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o. (»KWB«) dobavi »pogodbeno blago« in izvaja »storitve« za pogodbenega partnerja ali tretje osebe na osnovi teh splošnih poslovnih pogojev (»SPP«). »Pogodbeno blago« so vsi fizični predmeti, povezave, tehnične enote in sestave fizičnih predmetov kot tudi programska oprema. »Storitve« so vse opravljene storitve, npr. storitve montaže in vzdrževanja.

1.2.
KWB posluje samo v skladu z lastnimi pogoji poslovanja. Pravila pogodbenih partnerjev, ki se razlikujejo od tukaj navedenih, zlasti pogojev poslovanja ali prodajnih pogojev, veljajo izključno v primeru, da jih KWB predhodno izrecno in pisno potrdi. KWB pri tem ni dolžan ugovarjati splošnim pogojem pogodbenih partnerjev, in sicer niti takrat, ko je veljavnost istih kot izrecnega pogoja za sklepanje posla mogoče predvideti. Vsaka sprememba teh SPP mora biti podana v pisni obliki. Molk podjetja KWB ne pomeni soglasja, npr. z željami pogodbenega partnerja po spremembi.

1.3.
Pri neposrednem neskladju pogojev teh SPP s posebnimi pisnimi dogovori podjetja KWB (npr. servisni pogoji, vzdrževalne pogodbe, potrditev naročil) imajo prednost zadevna določila posebnih pisnih dogovorov. Veljavnost drugih določil teh SPP ostane pri tem nedotaknjena.

2. Ponudbe/potrditev naročila/pisna oblika

2.1.
Naše ponudbe so neobvezne. Dokumenti, kot so slike, skice, risbe, izračuni stroškov itd., so obvezujoči samo takrat, ko je izrecno sklenjen takšen pisni dogovor. Pogodbe so sklenjene šele, ko KWB pisno potrdi naročilo ali ob dobavi pogodbenega blaga in/ali izvedbi storitev. V obeh zadnjih primerih velja račun tudi kot potrditev naročila.

2.2.
Obseg in vsebina pogodbenega razmerja sta določena v pisni potrditvi naročila, ki jo poda KWB, oz. v primeru, da le-te ni, z dejanskim obsegom dobave oz. storitve. Ustne spremembe ali dodatni dogovori za KWB niso obvezujoči.

3. Uradna dovoljenja

Vsa uradna dovoljenja, npr. uvozne ali izvozne licence in devizna dovoljenja, ki so potrebna za dobavo pogodbenega blaga in/ali izvedbo storitev, mora pravočasno pridobiti pogodbeni partner, sicer je odgovoren za vse negativne posledice in je KWB v takem primeru upravičen do odstopa od pogodbe. V takšnem primeru mora pogodbeni partner podjetju KWB, ne glede na izrabo odstopne pravice, povrniti škodo, ki mu je nastala zaradi takšne zamude, vključno z izgubljenim dobičkom.

4. Načrti in dokumenti/programska oprema naprave/pravila vgradnje

4.1.
Vsi katalogi, prospekti, slike, risbe, priročniki ter krmilni in regulacijski programi itd., so pravno zaščiteni glede intelektualnih pravic in ostanejo vedno intelektualna lastnina podjetja KWB. Za vsako uporabo, razmnoževanje, distribucijo, objavo, obdelavo in/ali drugačno razpolaganje je potrebno predhodno pisno soglasje podjetja KWB.

4.2.
Pri uporabi pogodbenega blaga morate natančno upoštevati in spoštovati navodila za vgradnjo in upravljanje ter druge tehnične predpise in navodila podjetja KWB. Pogodbeni partner se obvezuje, da bo dokazljivo prenesel te predpise in navodila svojim strankam, ki mu morajo potrditi prejem predhodno omenjenih dokumentov, če zagona pogodbenega blaga ne izvaja KWB. Za vsako negativno posledico, ki izhaja iz neupoštevanja takšnih predpisov, odgovarja pogodbeni partner.

4.3.
Za prevzemni preizkus pogodbenega blaga je treba skleniti poseben pisni sporazum.

5. Rok dobave in izvedbe storitve/prevoz/zavarovanje

5.1.
Rok za dobavo pogodbenega blaga in/ali za izvršitev storitev je za KWB neobvezujoč in prične teči šele potem, ko sta se pogodbena partnerja sporazumela glede vseh podrobnosti naročila. Zakasnitve na strani KWB, ne glede na pravni razlog, ne predstavljajo utemeljenega razloga za uveljavljanje zahtevkov pogodbenega partnerja.

5.2.
KWB ima pravico do delnih dobav pogodbenega blaga oz.delne izvedbe storitev. KWB je tudi brez posebnega dogovora v vsakem trenutku upravičen odložiti delno plačilo in predplačilo ter dobave pogodbenega blaga in izvršitev storitev na kasnejši čas, če pogodbeni partner ne izpolni vseh svojih obveznosti in dolžnosti, prevzetih s pogodbo, oziroma v primeru izostanka plačila.

5.3.
Vsi prevozi pogodbenega blaga se izvršijo na stroške in rizik pogodbenega partnerja. Za tovorne stroške se denar ne zalaga vnaprej Če ni v posameznem primeru pisno dogovorjeno drugače, prevoz izvrši špediter/prevoznik, ki ga izbere KWB, pri čemer slednji ni zavezan k iskanju oziroma izbiri stroškovno najugodnejšega načina odprave.

5.4.
Pogodbeno blago se zavaruje samo na pismeno zahtevo pogodbenega partnerja in na njegove stroške.

5.5.
Prenos tveganja se izvrši v trenutku izročitve pogodbenega blaga špediterju/prevozniku. Pogodbeni partner se izrecno strinja, da lahko s strani KWB pooblaščena tretja oseba, to so zlasti distribucijski partnerji podjetja KWB, prevzame blago za pogodbenega partnerja.

6. Višja sila

Če KWB zaradi višje sile ne more dobaviti pogodbenega blaga oz. izvršiti storitve, bo o tem čim prej obvestil pogodbenega partnerja. KWB lahko v takem primeru delno ali v celoti odstopi od pogodbe in iz tega naslova pogodbenemu partnerju ni dolžan povrniti nobene škode. V vsakem primeru pa velja, da obveznosti obeh pogodbenih partnerjev med trajanjem višje sile mirujejo.

7. Cene/stroški

7.1.
Vse cene podjetja KWB so neto cene na osnovi neto ex works (brez po zakonu obveznih dajatev in davkov), in vključujejo stroške embalaže, ne pa tudi stroškov prevoza, razen če se pogodbena partnerja izrecno pisno dogovorita drugače.

7.2.
Za izvršitev storitev, kot so npr. vgradnja, vzdrževalna dela in/ali popravila ter usposabljanja, veljajo redne urne postavke podjetja KWB, razen če se pogodbena partnerja izrecno pisno dogovorita drugače.

7.3.
V naslednjih primerih nosi stroške pogodbeni partner: a) zagon pogodbenega blaga; b) spremembe obsega storitve in/ali dobave iz razlogov, za katere odgovarjata pogodbeni partner in/ali njegova stranka, ali iz tehničnih razlogov: c) odpovedi pogodbe/storno/razveljavitve pogodbe; d) odlog storitve in/ali dobave iz razlogov, za katere odgovarja pogodbeni partner in/ali njegova stranka, npr. zaradi neizpolnitve obveznosti in/ali zavez pogodbenega partnerja ali na njegovo prošnjo; e) uveljavljanje lastninskega pridržka oz. uveljavljanje lastninske pravice s strani KWB.

8. Plačilo

8.1.
V odsotnosti pisnega dogovora glede dneva zapadlosti plačila zapadejo vse terjatve podjetja KWB v plačilo takoj po prejemu računa oz. po dobavi pogodbenega blaga in/ali izvršitvi storitve brez popusta ali brez ostalih odtegljajev. KWB si pridržuje pravico, da opravi dobave pogodbenega blaga oz. izvede storitve izključno na podlagi vnaprejšnjega plačila.

8.2.
KWB je v primeru zaostanka upravičen s plačili pogodbenega partnerja najprej pobotati ustrezne stroške izterjave in zamudne obresti. S plačili pogodbenega partnerja podjetju KWB se tudi pri drugačni namembnosti pobotajo stare odprte terjatve. Drugačni zaznamki, npr. na potrdilih o plačilu, so neveljavni.

8.3.
Če pogodbeni partner zamuja z izpolnitvijo svoje obveznosti in/ali zaveze, npr. s plačilom ali s prevzemom pogodbenega blaga, se tveganje uničenja in poslabšanja pogodbenega blaga prenese nanj in KWB lahko po lastni presoji odloči, ali bo vztrajal pri izpolnitvi pogodbe in/ali pri uveljavitvi ene ali več naslednjih pravic: - uveljavljanje lastninskega pridržka in/ali - odlog izpolnitve obveznosti do poplačila zaostalih plačil ali drugih storitev - uveljavljanje ustreznega podaljšanja dobavnega roka KWB in/ali - zapadlost neporavnanega dela kupnine v plačilo in/ali - poračun zamudnih obresti v višini 12 % letno od datuma zapadlosti dalje in/ali- izjava o odstopu od pogodbe z določitvijo naknadnega izpolnitvenega roka 14 dni. Te pravice lahko KWB smiselno takoj uporabi tudi pri sprožitvi stečajnega postopka na premoženje pogodbenega partnerja ali zavrnitvi sprožitve zaradi pomanjkanja premoženja za kritje stroškov.

8.4
Če KWB odstopi od pogodbe in/ali uveljavlja lastninski pridržek, mora pogodbeni partner na njegovo zahtevo že dobavljeno in neporavnano pogodbeno blago takoj vrniti na svoje stroške in na svoj rizik, povrniti nastalo zmanjšanje vrednosti ter podjetju KWB povrniti vse druge nastale stroške. Poleg tega mora pogodbeni partner podjetju KWB plačati ustrezno uporabnino za uporabo pogodbenega blaga do dejanske vrnitve.

8.5
Pri dogovoru o obročnem odplačevanju sme KWB tudi v primeru zamude s plačilom enega obroka zahtevati takojšnje plačilo celotne neporavnane obveznosti.

9. Lastninski pridržek

9.1
Do dokončnega poplačila kupnine in morebitnih drugih stroškov zaradi zamude s plačilom si KWB pridržuje neomejeno lastninsko pravico na pogodbenem blagu. KWB ima pravico, ni pa obvezan, da svojo last označi z vidno oznako na pogodbenem blagu. Pogodbeni partner te oznake ne sme odstraniti.

9.2
Za uveljavljanje lastninskega pridržka ni potrebno odstopiti od pogodbe in njegovo uveljavljanje ne predstavlja odstopa od pogodbe. Pogodbenega partnerja ne odvezuje njegovih pogodbenih obveznosti, zlasti ne njegove obveznosti plačila odprtih računov. Dokler ima lastninski pridržek v korist podjetja pravni učinek je prepovedana vsakršna odsvojitev, predelava, zastava, ustanovitev zavarovanja ali kakršno koli drugačno razpolaganje s pogodbenim blagom do poravnave kupnine, skupaj s povezanimi stroški, v celoti. Pogodbeni partner mora KWB takoj obvestiti o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega stanja pogodbenega blaga pod lastninskim pridržkom, npr. o rubežu ali poslabšanju stanja.

9.3
Pogodbeni partner je do plačila celotne kupnine dolžan poskrbeti, da je pogodbeno blago, na katerem KWB uveljavlja lastninski pridržek, brez napak, in varovati lastninsko pravico podjetja KWB. Pogodbeni partner mora zagotoviti zlasti zavarovanje pogodbenega blaga, za katerega velja lastninski pridržek, za primer požara, tatvine in poškodb s strani tretjih oseb na lastne stroške v ocenjeni višini in je podjetju KWB odgovoren za izgubo oz. poškodbe. Pogodbeni partner je dolžan med trajanjem lastninskega pridržka vzdrževati ustrezno stanje pogodbenega blaga.

9.4
Če KWB uveljavi lastninski pridržek, mora pogodbeni partner pogodbeno blago, ki je predmet pridržka, nemudoma izročiti podjetju KWB. KWB je v primeru zamude s plačilom ali plačilne nesposobnosti pogodbenega partnerja upravičen povrniti pogodbeno blago, za katerega velja lastninski pridržek, ne da bi zato pogodbenemu partnerju pripadle pravice, npr. iz naslova motenja posesti, dokler takšna vrnitev ni povezana z materialno škodo na tuji lastnini, ali zahtevati takojšnjo vrnitev takega blaga na stroške in rizik pogodbenega partnerja.

9.5
Če pride kljub dogovorjenemu lastninskemu pridržku do prodaje pogodbenega blaga tretji osebi, pogodbeni partner odstopa vse iz tega nastale zahtevke do tretje osebe podjetju KWB, in sicer do višine neplačane terjatve, ter se zavezuje, da bo takoj podvzel vse korake, potrebne za odstop, kot je npr. vpis v knjige, zlasti v sezname OP, da bo o tem obvestil dolžnika, itd.

9.6.
Če je pogodbeni partner pravna oseba, so zastopniki organov podjetja osebno in solidarno soodgovorni podjetju KWB za upoštevanje obveznosti te točke 9 s strani pogodbenega partnerja.

10. Reklamacije

10.1 
Pogodbeni partner je dolžan takoj ob dostavi pogodbenega blaga oz. izvršitvi storitve pogodbeno blago oz. izvršitev storitve pregledati in preveriti, ali je brez pomanjkljivosti in napak, morebitne odkrite napake pa mora takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v enem tednu od dobave oziroma izvedbe, reklamirati s pisnim obvestilom, ki vsebuje natančen opis napake. Navedeno velja tudi za reklamiranje skritih napak. Vložitev reklamacije pogodbenemu partnerju ne daje pravice do zadržanja dela ali celotnega plačila.

10.2
Če zagon pogodbenega blaga izvrši podjetje KWB ali pooblaščena tretja oseba, mora pogodbeni partner morebitne reklamacije vnesti v pisni zapisnik takoj ob zagonu. V nasprotnem se šteje, da je bilo pogodbeno blago prevzeto brez napak.

11. Jamstvo/garancija

11.1
KWB bo morebitne odškodninske zahtevke izpolnil šele, ko pogodbeni partner izpolni vse svoje pogodbene obveznosti. Predpogoj za jamstvene oz. garancijske zahtevke pogodbenega partnerja je, da je pogodbeno blago zagnalo podjetje KWB oz. da ga je zagnala pooblaščena tretja oseba. Izključena sta jamstvo oziroma garancija za storitve drugih tretjih oseb, npr. nepooblaščenega inštalaterja ali električarja.

11.2
Garancijski rok znaša dve leti. Zaradi izboljšav ali poskusa izboljšanja se garancijski rok ne podaljšuje in ne prekine. Tudi izboljšave izven garancijskega roka nimajo nobenega pravnega ali dejanskega vpliva. V primeru delne dobave pogodbenega blaga in/ali izvršitve storitve prične garancijski rok teči z izvršitvijo posamezne dobave oziroma storitve.

11.3
KWB ima pravico preveriti domnevno pomanjkljivost. Pomanjkljivost lahko KWB odpravi sam ali za to pooblasti tretjo osebo, ali pa pomanjkljivo pogodbeno blago ali dele odpošlje v popravilo ali za odpravo napake poskrbi sam. KWB je upravičen, da sam presodi o izpolnjevanju garancije. Če je pogodbeni partner s strani svoje stranke obveščen o pomanjkljivosti na že izročenem pogodbenem blagu, se mora o nadaljnji obravnavi nemudoma dogovoriti s podjetjem KWB. Brez posebnega pisnega dogovora KWB ne prevzema nikakršnih stroškov oz. izdatkov pogodbenega partnerja in/ali drugih tretjih oseb za njihove storitve pri ugotavljanju in/ali odpravljanju pomanjkljivosti.

11.4
Vsaka sprememba in/ali modifikacija pogodbenega blaga oz. obratovanje pogodbenega blaga skupaj z drugimi napravami ali opremo, ki jih KWB ni odobril izrecno in v pisni obliki oz. katere združljivost KWB ni izrecno in v pisni obliki potrdil, oz. vsako nepravilno upravljanje/vsaka nepravilna uporaba (npr. uporaba goriv, ki ne ustrezajo normam in/ali vode, ki ne ustreza standardu VDI 2035 oz. ÖNORM H 5195-1; nepravilna in/ali čezmerna raba), povzroči izključitev garancijskih storitev. Vsako jamstvo ali garancija za združljivost pogodbenega blaga z drugimi izdelki, sistemi, napravami ali njihovimi sestavnimi deli ter primernost za določen namen uporabe so izključeni, če niso izrecno pisno odobreni.

11.5
Garancijske storitve na podlagi 2. stavka 1. odstavka 922. člena v drugem delu ABGB (Avstrijski splošni civilni zakonik; opis, preskušanje, tipski vzorec) in 2. odstavka 922. člena ABGB so izključene.

11.6
V primeru sklenitve pogodbe o vzdrževanju, v kateri se za obdobje 3 let odpove pravica do odpovedi pogodbe, se rok garancijskih storitev podaljša na skupaj 3 leta od izročitve, z izjemo toplotnega izmenjevalnika. Ob ustrezni vgradnji dviga temperature v povratnem vodu pred prvim zagonom se rok garancijskih storitev za toplotni izmenjevalnik podaljša, ne glede na sklenitev vzdrževalne pogodbe na obdobje skupno 8 let od izročitve.

11.7
Če KWB pogodbeno blago izdela na osnovi konstrukcijskih podatkov, načrtov ali modelov pogodbenega partnerja, KWB ni dolžan preverjati pravilnosti oz. izvedljivosti teh specifikacij in/ali tehničnih podatkov. Jamstvo in garancija podjetja KWB se nanašata izključno na to, da je pogodbeno blago izdelano v skladu s temi podatki.

11.8
Pri prevzemu naročil za popravila ali pri izvajanju del na rabljenih napravah oziroma napravah drugih proizvajalcev, KWB za takšne naprave ne daje nobenega jamstva in/ali garancije.

11.9
KWB v vsakem primeru jamči le v okviru obveznih določil veljavnega prava, razen za smrt, telesne poškodbe in škode za zdravje; v primeru odškodninskih zahtevkov pa le za naklep in hudo malomarnost. Če pogodbeni partner uveljavlja odškodninske zahtevke do podjetja KWB, mu mora v vsakem primeru dokazati krivdo.

11.10
KWB mora stroške, ki jih je pogodbeni partner utrpel zaradi odpravljanja pomanjkljivosti, kriti samo v primeru, da je podjetje KWB odobrilo tak dogovor v pisni obliki in je napako zakrivilo podjetje KWB.

11.11
Morebitni odškodninski zahtevki pogodbenega partnerja so omejeni na običajno neto vrednost blaga oz. neto plačilo za izvršitev storitve. Jamstvo za izgubljeni dobiček, zlasti pogodbenega partnerja, in morebitno posledično škodo ter škodo na premoženju je v vsakem primeru izključena.

11.12
Vsakršni regresni zahtevki do podjetja KWB, npr. na osnovi zakona o obveznosti jamstva za izdelke, so izključeni.

12. Pobot/odstop

12.1
Pogodbenemu partnerju ni dovoljen pobot s protiterjatvami, npr. z zahtevami po odškodnini in/ali s pridržanjem, ne glede na vzrok.

12.2.
Vsak odstop in/ali prenos zahtevkov s strani pogodbenega partnerja zahteva prehodno pisno soglasje podjetja KWB.

13. Varovanje podatkov

13.1
KWB ima pravico, da osebne podatke pogodbenega partnerja shrani in jih uporabi v kakršni koli obliki za potrebe svojega poslovanja.

13.2
Pogodbeni partner je dolžan varovati vse podatke tretjih oseb, s katerimi se seznani v okviru pogodbe.

14. Sodna pristojnost/izpolnitveni kraj

14.1
O sporih iz vseh pogodb, sklenjenih s pogodbenim partnerjem, vključno s spori glede njihove veljavne sklenitve in glede njihovih predhodnih učinkov in posledic, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu podjetja KWB, po izbiri podjetja KWB pa tudi stvarno pristojno sodišče, na območju katerega ima pogodbeni partner svoj sedež, podružnico ali premoženje.

14.2
Ne glede na kraj dobave in/ali izvršitve storitve se za izpolnitveni kraj šteje sedež podjetja KWB.

15. Pravo/salvatorična klavzula/opustitev izpodbijanja

15.1
Za vse pogodbe, sklenjene med KWB in pogodbenim partnerjem velja izključno slovensko pravo. Uporaba kupnega prava ZN oz. drugih izključitev je izključena.

15.2.
Če je ali postane posamezno določilo pogodbe neveljavno, pravno neučinkovito ali neizvršljivo, to ne vpliva na druga določila in preostali del pogodbe ostane veljaven. Takšno neučinkovito ali neveljavno določilo je treba z ukrepi, skladnimi z veljavnimi zakoni, dopolniti ali nadomestiti z veljavnim in izvršljivim določilom, ki je najbližje predvidenemu namenu.

15.3
V obsegu, dopustnem po imperativnem pravu, se pogodbeni partner odpoveduje vsakršnemu prilagajanju in/ali izpodbijanju pogodb, sklenjenih s KWB, z namenom usklajevanja in/ali razveljavitve, ter uveljavljanju, da niso bile veljavno sklenjene oz. da so nične. 

© KWB, velja od februar 2019. Pridržujemo si pravico do sprememb in tiskarskih napak!

info@kwb.si 00 386 3 839 3080